فرآيند كنترل كيفي

مديريت ارشد و كليه مديران اجرايي شركت تعهد خود را در ارتباط با شناسايي،ارزيابي و كنترل مستمر مخاطرات مرتبط با محصولات كاليس را به انجام رسانده اند و اطمينان ازاعمال دائمي،افزايش كيفيت و ثبات محصولات توليد شده وافزايش ميزان نظارت ،كنترل در طول پروسه توليد نمايانگر، اين مورد مي باشد.

EnglishSaudi ArabiaIran