فرآيند ايمني غذا وتعهد شركت به مصرف كنندگان

در دنياي تغيير يافته امروزي امنيت وايمني اساس نياز بشر است و در سالهاي اخير اطمينان از ايمني و بهداشت يك موضوع مهم بين المللي و ملي شده است عوامل كيفي و ايمني شركت مسعود پارسيان كنترل خويش را قبل از مصرف مواد اوليه ودر بدو ورود مواد به كارخانه با آزمايشات مختلف فيزيكي و شيميايي آغاز مي كند .استاندارد شركت منطبق با آخرين استانداردهاي صنايع غذايي مي باشد ايمني غذا و كيفيت ،طي ارتقاي محصول طبق نيازهاي مصرف كننده ها و به دنبال رعايت موارد ايمني و نظارتي به دست مي آيد. شركت مسعود پارسيان برآنست تا با افتخار ″كيفيت″ را براي تمام محصولات كاليس در نظر گيرد.كاليس با درج تركيبات مواد اوليه بر روي محصولات به مصرف كننده اين اطمينان را مي دهد كه از محصولي با كيفيت استفاده مي نمايد،شركت مسعود پارسيان امكاناتي فراهم نموده كه بتواند در اسرع وقت پاسخگوي پرسش ها ،مشكلات و نظرات مصرف كنندگان خود باشد. وجود شماره تلفن وآدرس شركت بر روي كليه محصولات كاليس امكان برقراري ارتباط مصرف كنندگان و شركت را به سهولت ميسر مي سازد و افتخار آن را دارد كه محصولات كاليس نظر مصرف كنندگان را جلب نموده و در انعكاس نظر و رضايت ايشان تا كنون موفق عمل نموده است.

EnglishSaudi ArabiaIran